: Цeли

Чл. 4. Основни цели на Сдружението са:
1. Да се развие и послужи като законосъобразен форум за обмен на идеи между държавните органи и индустрията за решаване на проблеми свързани с отбранителната индустрия и с отбраната и сигурността на Република България и за постигане на устойчиво развитие на отрасъла.
2. Формиране на контакти, обмен на информация дискусии между членуващите лица по въпросите на отбранително-индустриалната политика и участието в нейното реализиране.
3. Формиране на “единен глас” на българската отбранителна индустрия по въпросите на държавната политика за модернизация, отбранително-индустриална политика, офсетна политика, политика и процедури за доставки за отбраната и сигурността, научни изследвания и технологично развитие.
4. Информиране на членовете си за тенденциите на развитие на отбранително-индустриалната база на НАТО, Еврпейския съюз, страните членки и други водещи страни в областта на отбранителната индустрия.
5. Формиране на среда за развитие на микро, малки и средни предприятия, предоставящи стоки и услуги с военно и взможно двойно предназначение.
6. Формиране на вериги от доставчици.

: Средства за Постигане на Цeлите

Чл. 5. За реализиране на целите определени в предходния член Сдружение “Българска Отбранителна Индустрия” ще използва следните средства:
1. Поддържане на регулярни контакти с българските държавни органи, органи на НАТО, Европейския съюз и на страните членки с отговорности в областта на отбранителната индустрия и технологии.
2. Установяване на контакти и взаимодействие със сродни сдружения в страната и чужбина.
3. Набиране и разпространение на информация относно държавната политика и процедури за доставки за отбраната и сигурността; научните изследвания и технологичното развитие.
4. Подкрепа за действия на Народното събрание, правителството и организациите в сектора за сигурност в интерес на развитието на българската отбранителна индустрия.
5. Организиране на национални и международни срещи и конференции в изпълнение на поставените цели.
6. Разпространение на информация за дейността на сдружението и за възможностите на неговите членове в чужбина.
7. Формиране на програмни направления по функционални области.

: Определяне на Извършваната Дейност

Чл. 6. Сдружението ще извършва дейност в частна полза.

: Предмет на Дейност

Чл. 7. С оглед постигането на целите определени в чл.4 от настоящия Устав Сдружение “Българска Отбранителна Индустрия” ще осъществява следния предмет на дейност:
1. Набиране и разпространение на информация относно проблеми свързани с отбранителната индустрия, и с важни въпроси на националната политика в областта на отбраната и сигурността.
2. Търсене, изготвяне и предлагане на конкретни решения за развитието на българската отбранителната индустрия.
3. Изразяване на позицията на предприятията от българската отбранителна индустрия и свързани с тяхната дейност организации.
4. Даване на гласност и иницииране на публичен дебат по проблемите на българската отбранителна индустрия и нейната интеграция в отбранително индустриалната база на НАТО и на Европейския съюз.
5. Провеждане на проучвания и изследвания, включително чрез участие в международни програми в тази област.
6. Организиране и провеждане на национални и международни срещи, семинари, конференции и изложби по проблемите на развитие на отбранителната индустрия.
7. Организиране на представянето на българската отбранителна индустрия в семинари, конференции, симпозиуми и изложби в чужбина.
8. Поддържане на уебсайт.
9. Издаване на печатен и онлайн информационен бюлетин.
10. Издаване на тримесечно списание “Отбранителна индустрия и технологии” с текстове на български и английски език.
11. Сътрудничество с правителствени и други неправителствени организации, работещи по сродни проблеми.