Управителният съвет на Сдружение „Българска отбранителна индустрия” (СБОИ), със седалище и адрес на управление гр. София, район „Слатина”, бул. „Шипченски проход” N 67, юридическо лице с нестопанска цел, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22 от Устава на Сдружението, и в изпълнение на решение от свое заседание, проведено на 12.12.2018 г., свика по своя инициатива редовно Общо събрание на членовете на Сдружението на 11 януари 2019 г., от 15:00 ч., в гр. Хисаря, СПА хотел Хисар. Основните материали от Общото събрание са посочени в прилежащите файлове.
– Отчетен доклад за дейността на управителния съвет на СБОИ за 2018 г.
– Анекс

  1. Общо събрание на членовете на Сдружението на 11 януари 2019 г.
  2. Общо събрание на членовете на Сдружението на 11 януари 2019 г.
  3. Общо събрание на членовете на Сдружението на 11 януари 2019 г.
  4. Общо събрание на членовете на Сдружението на 11 януари 2019 г.

 

РЕЗЮМЕ – на целите и задачите на националната конференция с международно участие „Отбранителната индустрия лидер на иновациите в България“.
Повече информация

14.00 ч. на 21 Октомври в Централен военен клуб, работна среща в София – Сдружение „Българска отбранителна индустрия” и Европейската Асоциация на Аерокосмическите Отбранителни индустрии.
Повече информация

Сдружение “Българска отбранителна индустрия” разработи “Стратегия за развитие на българската отбранителна технологично-индустриална база”, която беше приета от Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната към Министерския съвет на Република България на 27.05.2011г.
Повече информация