: Представител

Иван Досков
Изпълнителен Директор

 1. Иван Досков

: Предмет на дейност

„Терем” ЕАД – София е изграден като стопанска структура, обединяваща военно-ремонтните заводи на Министерство на отбраната и осигуряваща потребностите от ремонт на въоръжение и техника на Българската армия. Дружеството е 100% държавна собственост.

Към настоящия момент фирмата се състои от 6 дъщерни дружества, извършващи ремонт, модернизация и логистична поддръжка на:

 • авиационна техника – самолети, самолетни двигатели, вертолети и самолетообслужваща техника
 • кораборемонт – кораби, въоръжение и техника за ВМС
 • автобронетанкова техника – танкове, верижни и колесни бронемашини, товарни и лекотоварни автомобили, джипове, автобуси и производство на резервни части
 • стрелково, артилерийско, ракетно въоръжение и боеприпаси
 • радиолокационна и свързочна техника

В състава на холдинга влизат:

 • „ТЕРЕМ – Летец” ЕООД – София с предмет на дейност ремонт на авиационна техника (вертолети).
 • „ТЕРЕМ – Овеч” ЕООД – Провадия с предмет на дейност ремонт на автомобилна и бронетанкова техника.
 • „ТЕРЕМ – Хан Крум” ЕООД – Търговище с предмет на дейност ремонт на бронетанкова техника и производство на резервни части.
 • „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал Варна” ЕООД – Варна с предмет на дейност ремонт на кораби, въоръжение и техника за Военноморските сили.
 • „ТЕРЕМ – Ивайло” ЕООД – В.Търново с предмет на дейност ремонт на класическо, артилерийско и ракетно въоръжение. Унищожение и демилитаризация на оръжейни и ракетни системи.
 • „ТЕРЕМ – Цар Самуил” ЕООД – Костенец с предмет на дейност ремонт и утилизация на боеприпаси.

С наличните си производствени мощности и персонал, освен за нуждите на Българската армия, холдингът извършва и износ на ремонт на въоръжение, техника и резервни части, произвежда машиностроителна продукция с гражданско предназначение и е пример за успешен бизнес в областта на снабдяването и поддържането на оръжията и военнотехническите средства на Българската армия.

“ТЕРЕМ” ЕАД е едноличен лидер на вътрешния пазар в Република България по отношение на ремонта на въоръжение и техника за системата на националната сигурност. Дружеството единствено в страната разполага с необходимите производствени мощности и квалифициран персонал за изпълнение на тази дейност.

С притежаваните мощности за ремонт на авиационни двигатели и самолети, дружеството има сериозни позиции за ремонта им на международните пазари.

“ТЕРЕМ” ЕАД разполага с уникално за България производствено оборудване (ГАПС, многокоординатни обработващи центрове, ерозийни машини, чисти стаи), гарантиращо високата технологичност на ремонта и производството на резервни части.

Дружеството, дъщерните му дружества са сертифицирани по ISO-9001; ISO-14001; ISO-18001 и AQAP 2110.

В съответствие с изискванията на Закона за защита на класифицираната информация в “ТЕРЕМ” ЕАД и дъщерните му дружества, са осигурени необходимите условия за съхранение и опазване на класифицираната информация.

Демократичните промени в Р. България и членството на страната в НАТО наложиха необходимостта от съществени съкращения, преструктуриране, превъоръжаване на видовете въоръжени сили и поставиха нови изисквания за качеството и възможностите на армията.

Всичко това оказва въздействие и върху дейността на „ТЕРЕМ” ЕАД като стопанска структура, изградена изцяло за задоволяване на потребностите на армията и съответно силно зависима от тези потребности. Въпреки трудностите на прехода, „ТЕРЕМ” ЕАД със своите дъщерни дружества успява да отговори на новите изисквания от страна на Министерството на отбраната и успешно да намира своето място и да се развива.

От 2003 г. дружеството се включва активно и съвместно с чуждестранни компании в програмите за модернизация на въоръжението и техниката на Българската армия.

 • модернизация на танк Т-72 – подмяна на стандартните вериги с нов тип тракове с каучукови тампони за водене на бойни действия в населени места и бързо придвижване по пътища с твърда настилка, климатизация, подмяна на оптическите прибори на танка с прибори „пасивен” тип, монтаж на термовизионни прибори, нова система за управление на огъня, комуникационно-информационна система за управление на боя, монтаж на динамични защитни панели и т.н.
 • модернизация на БТР-60ПБ
 • модернизация на МТ-ЛБ
 • модернизация на полеви ремонтни работилници МРС
 • модернизация на вертолети Ми-17 и Ми-24

От края на 90-те години на миналия век “ТЕРЕМ” ЕАД успешно участва в програмите за унищожение, утилизация и демилитаризация на въоръжение, боеприпаси, зенитно-ракетни комплекси и техника от излишъците на Българската армия.

В това направление са изпълнени проекти, част от които са финансирани от Програми на ООН и Държавния департамент на САЩ:

 • утилизация на противопехотни мини
 • утилизация на малки оръжия и леко въоръжение (МОЛВ)
 • утилизация на ракетни комплекси СС 23, “Фрог” и “Скът”

В тази връзка работим за разширяване на производствения капацитет за утилизация в дружеството при строго спазване на съответните екологични норми.

Капацитетът на дружеството и производствената квалификация на наличния персонал очертават “ТЕРЕМ” ЕАД като единствената организация в България, която е в състояние да поеме голяма част от дейностите по обслужване на сложните оръжейни системи, въвеждани в Българската армия, техния ремонт и логистична поддръжка – задачи, които традиционно са били изпълнявани от щатния състав на БА, но след съкращаването на числеността й следва да бъдат прехвърлени на търговски дружества по линията на т.нар. ”аутсорсинг”.

Ръководството и персоналът на „ТЕРЕМ” ЕАД са наясно с предизвикателствата на промените и изискванията на новите икономически условия и предприемат съответните управленски решения за успешен бизнес по основния предмет на дейност на дружеството – осигуряването и поддържането на въоръжението и военнотехническите съоръжения за нуждите на националната сигурност на Р. България и всички заинтересовани страни.

Дъщерни дружества на “Терем” ЕАД

„ТЕРЕМ – Летец” ЕООД, София
Враждебна, гр. София 1739, България
Тел.: +359/2/942 16 25
Факс: +359/2/945 60 19
e-mail: letec@terem-letec.bg
website: http://letetz.terem.bg

„ТЕРЕМ – Хан Крум” ЕООД, Търговище
Ул. Александър Стамболийски № 31, п.к. 112,
гр. Търговище 7700, България
Тел.: +359/0601/494
Факс: +359/0601/666 96
e-mail: office_xk@mail.bg
website: http://www.terem-xk.com

„ТЕРЕМ – Овеч” ЕООД, Провадия
гр. Провадия 9200, България
Тел.: +359/0518/2141/45
Факс: +359/0518/422 78
e-mail: ovech@mbox.contact.bg
website: http://provadia.terem.bg

„ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал Варна” ЕООД, Варна
п.к. 135, гр. Варна 9000, България
Тел.: +359/052/814 410
Факс: +359/052/814 400/401
e-mail: krz-fa@krz-fa.com
website: http://www.krz-fa.com

„ТЕРЕМ – Ивайло” ЕООД, В.Търново
п.к. 151, гр. Велико Търново 5000, България
Тел.: +359/062/600 796
Факс: +359/062/623 527
e-mail: contacts@ivailo.com
website: http://www.ivailo.com

„ТЕРЕМ – Цар Самуил” ЕООД, Костенец
Ул. „Хан Аспарух” № 1, гр. Костенец 1030, България
Тел.: +359/07142/32 01
Факс: +359/07142/32 01
e-mail: office@terembg.com
website: http://kostenetz.terem.bg

Профил на фирмата

: Сертификати

Дружеството, дъщерните му дружества са сертифицирани по ISO-9001, ISO-14001, ISO-18001 и AQAP 2110.

: Галерия

 1. Терем ЕАД
 2. Терем ЕАД
 3. Терем ЕАД
 4. Терем ЕАД
 5. Терем ЕАД
 6. Терем ЕАД
 7. Терем ЕАД
 8. Терем ЕАД